ПРИЕМ

Професия: ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ
СПЕЦИАЛНОСТ: ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ
дневна форма на обучение; без интензивно и разширено изучаване на чужд език, срок на обучение – 5 години

БАЛООБРАЗУВАНЕ: 2*БЕЛ /НВО/ + 2*Математика /НВО/ + ИТ + Чужд език


Професия: ЕЛЕКТРОМОНТЬОР
СПЕЦИАЛНОСТ: ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
дневна форма на обучение; без интензивно и разширено изучаване на чужд език, срок на обучение – 5 години

БАЛООБРАЗУВАНЕ: 2*БЕЛ /НВО/ + 2*Математика /НВО/ + ИТ + Технологии и предприемачество


Професия: ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
СПЕЦИАЛНОСТ: КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
дневна форма на обучение; без интензивно и разширено изучаване на чужд език, срок на обучение – 5 години

БАЛООБРАЗУВАНЕ: 2*БЕЛ /НВО/ + 2*Математика /НВО/ + ИТ + Технологии и предприемачество


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНE:

1. заявление за участие в класиране по образец с подредените желания;
2. копие на свидетелството за завършено основно образование;
3. служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване;
4. медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика;

При подаване на копия на документите учениците представят оригиналите им за сверяване на място от длъжностните лица.


ГРАФИК
на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование за учебната 2022/2023 година

Подаване на документи за участие в приема на ученици 05 – 07 юли 2022г.

Дейност

Срок

 1  Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране  до 12.07.2022 г. вкл.
 2  Записване  на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране   13 – 15.07.2022 г. вкл.
 3  Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране   до 20.07.2022 г. вкл
 4  Записване на приетите ученици на втори етап на класиране    21 – 22.07.2022 г. вкл.
 5  Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25.07.2022 г.
 6  Подаване на документи за участие в трети етап на класиране  26 – 27.07.2022 г.
 7  Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране      29.07.2022 г.
 8  Записване на приетите ученици на трети етап на класиране       01 – 02.08.2022 г.
 9  Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране  03.08.2022 г.
 10  Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и  записване до 10.09.2022 г. вкл.

КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ СЕ ЗАПИСВАТ В VIII КЛАС, КАТО ПОДАВАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

1. оригинал на свидетелство за основно образование

2. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика


БАЛООБРАЗУВАНЕ:

   • Удвоената оценка по Български език и литература от НВО в точки /максимален брой – 200 т./
   • Удвоената оценка по Математика от НВО в точки /максимален брой – 200 т./
   • Оценката по Информационни технологии от свидетелството за основно образование в точки /максимален брой – 50 т.
   • Оценката по Чужд език / Технологии и предприемачество от свидетелството за основно образование  в точки /максимален брой – 50 т./

Максимален бал: 500 точки

Скала за превръщане на оценките в точки:
Отличен 6 се приравнява на 50 точки;
Много добър 5 се приравнява на 39 точки;
Добър 4 се приравнява на 26 точки;
Среден 3 се приравнява на 15 точки.