Професия „ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ“

Специалност „Приложно програмиране“

 

Тази специалност е НОВА за пазара на труда и много търсена от бизнеса.

 

Приложният програмист работи с компютри (включително уеббазирани конфигурации и мобилни устройства), операционни системи, езици за програмиране (алгоритмични езици), технически средства за печат, графика и анимация, специализирана литература, програмна документация  документация на софтуерни библиотеки, нормативни източници, спецификации на изискванията, технически проекти (дизайн, архитектура) на системата и др. Той използва софтуерни инструменти като интегрирани среди за разработка (Integrated Development Environment), инструменти за моделиране (Computer Aided Software Engineering, CASE), контрол на изходния код (source control) и на конфигурациите, системи за автоматизирано асемблиране (build) и автоматизирано тестване, непрекъсната интеграция (continuous integration), системи за управление на задачите и дефектите (bug and task tracking).

Професията намира професионална реализация в предприятия, фирми и организации, които проектират и произвеждат програмни продукти, поддържат и обслужват информационни системи за клиенти, които ползват компютърна техника.

Учениците придобиват знания и умения за:

• работа с всички устройства от конфигурацията на компютърната система и периферните устройства;
• инсталира, конфигурира и администрира необходимия приложен софтуер за работа с компютърната система;
• използва основните възможности на системи за предпечатна подготовка, графични редактори, средства за обработка на изображения, компютърни анимации, програмни системи за сканиране и обработка на сканирани документи;
• администрира, поддържа и архивира бази от данни;
• създава, поддържа и администрира бази от данни във WWW и интернет.

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ :
Приложният програмист намира професионална реализация в предприятия, фирми и организации, които проектират и произвеждат програмни продукти, поддържат и обслужват информационни системи за клиенти, които ползват компютърна техника.