Обществен съвет

Поименният състав на членовете на Обществения съвет на ПГТТ „Атанас Димитров“

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Покана

Покана