Закони, правилници, заповеди, програми и планове

Закони, правилници, заповеди, програми и планове за учебната 2022-2023 година.

 1. Актуализирани насоки за обучение и действия в условия на извънредна епидемична обстановка в училище
 2. Актуализирани насоки за обучение и действия в условия на извънредна епидемична обстановка в училище
 3. Годишен план – програма по БДП през учебната 2022 – 2023 година.pdf
 4. Годишен план за дейността на училището през учебната 2022 – 2023 година.pdf
 5. График за провеждане на консултации през I учебен срок на учебната 2022 – 2023 година.pdf
 6. Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 7. Организация на учебния ден за учебната 2022 – 2023 година.pdf
 8. План за дейността на МО на класните ръководители през учебната 2022 – 2023 година.pdf
 9. План за дейността на МО на учителите по Общообразователна подготовка през учебната 2022 – 2023 година.pdf
 10. План за дейността на МО на учителите по Професионална подготовка през учебната 2022 – 2023 година.pdf
 11. План за повишаване качеството на образованието в ПГТТ за учебната 2022 – 2023 година.pdf
 12. План за работа на училищния психолог през учебната 2022 – 2023 година.pdf
 13. План за училищни спортни празници и туристическа дейност на ПГТТ.pdf
 14. Правилник за дейността на ПГТТ за учебната 2022-2023 година.pdf
 15. Правилник за приемане и обучение на ученици в СФО за учебната 2022 – 2023.pdf
 16. Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2022 – 2023 година.pdf
 17. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи за учебната 2022 – 2023 година.pdf
 18. Програма по гражданско, здравно, екологично и интелектуално образование през учебната 2022 – 2023 година.pdf
 19. Училищен учебен план за професионално образование по рамкова програма Б, за лица навършили 16 години.pdf
 20. Стратегия за развитие на ПГТТ Атанас Димитров за периода 2021 – 2025 година.pdf
 21. Вътрешни Правила за условията и реда за получаване на стипендии 2022-2023