ДЗИ, НВО – 2024

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

НА  ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ (12 клас)

 и НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (10 КЛАС):

Важно!
Учениците се явяват най-късно 30 минути преди изпита през централния вход на гимназията.
Носят лична карта и служебна бележка за допускане до изпита, получена от деловодството на гимназията.

1. ПИС ДЗИ 2024

2. инструктаж зрелостник ДЗИ 2024

3. инструктаж квестор ДЗИ 2024

4. Дни за запознаване с оценените изпитни работи

Държавни зрелостни изпити сесия май – юни 2023/2024 година:

Учениците, които се обучават в XII клас и желаят да бъдат допуснати до държавни зрелостни изпити/ЗДИППК, сесия май – юни на учебната 2022/2023 година, подават заявление по образец, до директора на училището, в което се обучават.

Лица, които са придобили правото да полагат държавни зрелостни изпити през минали учебни години, но не са ги положили успешно, подават заявление до директора на училището, в което са се обучавали, а в случаите, когато то е преобразувано или закрито – до Регионалното управление на образованието.

от 06.02.2024 г. до 21.02.2024г.

Допускане до държавни зрелостни изпити/ЗДИППК и издаване на служебни бележки за допускане

до 16.05.2024 г.

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали.

до 16.05.2024 г.

Обявяване на резултатите от ДЗИ/ЗДИППК

до 07.06.2024 г.

Български език и литература
 • 17 май 2024 г.
 • Начало 08:30 часа
Профилиращ предмет  / Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
 •  20 май 2024 г.
 • Начало 08.30 часа 
Допълнителен зрелостен изпит по желание на ученика
 • 22 май – 31 май 2024 г.
 • Начало 08.30 часа 

Държавни зрелостни изпити сесия август – септември 2023/2024 година:

Подаване на заявления (по образец) за допускане до държавни зрелостни изпити сесия август-септември
от 26.06.2024г. до 11.07.2024г.
Допускане до държавни зрелостни изпити/ЗДИППК и издаване на служебни бележки за допускане
до 21.08.2024г.
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали.

до 21.08.2024г.

Обявяване на резултатите от ДЗИ/ЗДИППК

до 05.09.2024г.


ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)
Български език и литература
 • 22 август 2024 г.
 • Начало 08:30 часа
Профилиращ предмет  / Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
 • 23 август 2024 г.
 • Начало 08.30 часа
Допълнителен зрелостен изпит по желание на ученика
 •  26 август – 30  август 2024 г.
 • Начало 08.30 часа 

Национално Външно Оценяване – 10 КЛАС – 2023/2024 година:

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в Х клас, за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас.
от 01.02.2024г. до 16.02.2024г.
Оценяване на изпитните работи от НВО
до 21.06.2024г.
Обявяване на резултатите от НВО

до 28.06.2024г.


Български език и литература
 • 10 юни 2024 г.
 • Начало 11:00 часа
Математика
 • 12 юни  2024 г.
 • Начало 11:00 часа 
Чужд език (по желание на ученика)
 • 11 юни 2024 г.
 • Начало 11:00 часа 
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности  (по желание на ученика)
 • по график в периода 14 юни 2024 г.
 • Начало:
Често задавани въпроси , свързани с полагането на Държавни зрелостни изпити
 •  Мога ли да се явя на матури?

Да, ако си завършил успешно учебната година (т.е. имаш минимум „среден (3)“  по всеки от изучаваните учебни предмети).


 • Задължително ли е явяването ми на матури?

Да, ако искаш да получиш диплома за средно образование.


 • Защо ми е необходима диплома за средно образование?

За да кандидатстваш във висше училище или да започнеш работа.


 • Трябва ли да се явявам на държавни квалификационни изпити?

Без успешно полагане на държавен квалификационен изпит няма да получиш свидетелство за професионална квалификация.


 • Какво ще стане, ако не се явя на матури?

По твое желание ще получиш удостоверение за завършен гимназиален етап.


 • Какво става, ако получа слаб (2) на един от двата задължителни изпита?

Няма да получиш диплома за средно образование и ще трябва да се явиш отново на съответния изпит. По свое желание може да получиш удостоверението за завършен гимназиален етап.


 • Колко пъти може да се явявам на матура?

Неограничен брой пъти до успешното полагане на изпита.


 • Какъв материал обхващат матурите, които трябва да положа?

Матурите включват учебно съдържание, изучавано в задължителната подготовка в гимназиалния етап (9-12 клас).


 • Какво трябва да направя, за да се явя на матури?

Трябва да подадеш заявление до директора на училището, в което да посочиш и по кои учебни предмети желаеш да положиш изпит. Не можеш да променяш желанията си след подаване на заявлението.


 • Кой ще проверява матурите?

Всички изпитни работи са анонимни и се проверяват и оценяват от национална комисия по съответния учебен предмет. В нея участват учители и преподаватели от висшите училища от цялата страна.