Задължителни държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ЗДИППК)

Всички ученици от 12 клас, випуск 2023/2024 година подават Заявление за явяване на ЗДИППК, сесия „май-юни 2023/2024г.“ от 01.12.2023 г.  до 15.12.2023 г., чрез класните си ръководители.

Ученици, от випуски 2021/2022 г. и 2022/2023 г., които желаят да се явяват на ЗДИППК – сесия май-юни 2023/2024 г., подават заяление  в канцеларията на гимназията:

  • за явяване чрез изпитна тема (теория и/или практика) или защита на дипломен проект – до 15.12.2023 г.;
  • за явяване на ЗДИППК само чрез изпитна тема (теория и/или практика) – до 16.02.2024 г.;
ДОПУСНАТИ УЧЕНИЦИ ДО ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕНТ ПРОЕКТ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ЗДИППК

КРИТЕРИИ ЗА ЗДИППК ЧРЕЗ ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ Изтегляне
УКАЗАНИЯ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И ОФОРМЯНЕТО НА ДИПЛОМНИЯ ПРОЕКТИзтегляне
ТИТУЛНА СТРАНИЦА НА ДИПЛОМНИЯ ПРОЕКТИзтегляне
НАЧАЛЕН СЛАЙД НА ПРЕЗЕНТАЦИЯ Изтегляне