Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството.Помощта се отпуска след подаване на заявление-декларация до дирекция „Социално подпомагане“, в срок до 15 октомври 2021г., като се прилагат удостоверие, издадено от съответното училище, че детето е записано в първи/осми клас.

информиране на родителите на деца записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ

Категории: Новини