1. Наименование на административната услуга: Издаване на диплома за средно образование
 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование.
 3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Директор на училището.
 4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи: Издаване на дипломата по реда на Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование:
  • Диплома за средно образование се издава на всички ученици, придобили средно образоване;
  • Дипломата се издава на бланка и се подпечатва в съответствие изискванията на Приложение № 4 от Наредба № 8/2016 г.;
  • Дипломата се регистрира в съответната регистрационна книга съгласно приложение № 2 от Наредба № 8/2016 г.;
  • След регистрирането дипломата се въвеждат като основни данни и сканирани изображения в Регистъра за документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация.
 5. Начини на заявяване на услугата: За предоставяне на услугата не е необходимо заявяване. Диплома се издава на всички ученици, придобили средно образование.
 6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя: Услугата не се предоставя по електронен път.
 7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Безсрочен.
 8. Такси или цени: Не се дължат.
 9. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Регионално управление на образованието; Министерство на образованието и науката.
 10. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Отказът за издаване на диплома се обжалва по реда на АПК пред Административния съд.
 11. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: pgtt_nz@abv.bg
 12. Начини на получаване на резултата от услугата: Готовите дипломи се получават на място в училището лично или чрез упълномощено лице срещу полагане на подпис.