1. Наименование на административната услуга: Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.
 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: чл. 45 от Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.
 3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Директор на институцията.
 4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време: Администрация на съответната институция.
 5. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи: Подаване на заявление в институцията, в която е проведено обучението. В случай че институцията, издала оригиналния документ, е закрита, заинтересованото лице подава заявление до институцията, където се съхранява задължителната документация.
  Документи: заявление, актуална снимка – 2 бр., документ за промяна на имената (ако е приложимо).
  Издаване на дубликата по реда на Наредба № 8/2016 г.:

  • Дубликатът се издава при наличие на документация, от която е видно, че оригиналният документ е издаден. При унищожена училищна документация дубликати на документи могат да се издават въз основа на данните от Регистъра на дипломи и свидетелства за завършено основно и средно образование и придобита степен на професионална квалификация, който се поддържа от Министерството на образованието и науката за документи, издадени след 1 януари 2007 г.
  • Дубликатът се издава на бланка и се подпечатва в съответствие изискванията на  Приложение № 4 от Наредба № 8/2016 г.
  • Дубликатът се регистрира в съответната регистрационна книга съгласно приложение № 2 от Наредба № 8.
  • След регистрирането им дубликатите, които са обект на Регистъра за документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация, се въвеждат в него като основни данни и сканирани изображения.
 6. Начини на заявяване на услугата: Заявление за издаване на дубликат се подава лично или чрез пълномощник.
 7. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: Услугата не се предоставя по електронен път.
 8. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Безсрочно.
 9. Такси или цени: Не се дължат.
 10. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Регионално управление на образованието; Министерство на образованието и науката .
 11. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Отказът за издаване на дубликат се обжалва по реда на АПК пред Административния съд.
 12. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: pgtt_nz@abv.bg
 13. Начини на получаване на резултата от услугата: Готовите дубликати  се получават на място в институцията лично или чрез упълномощено лице срещу полагане на подпис.

ФОРМУЛЯР НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ ДУБЛИКАТ  – изтегли