Професия „Техник на компютърни системи“

Специалност „Компютърна техника и технологии“

Завършилите пълния курс на обучение по професията могат да работят с приложен и специализиран софтуер, умеят да инсталират необходимия системен софтуер за работа на компютърната система, според нейната конфигурация, да инсталират приложен софтуер, според изискванията на клиента, да предават компютърната система в завършен вид, да използват средствата за автоматизирано проектиране и прилагат усвоените теоретични знания в конкретните условия на работното място.

Обучението по специалността дава професионални компетенции за работа с приложен софтуер, инсталиране на системен и специализиран софтуер за работа на компютърната система според нейната конфигурация, инсталиране приложен софтуер според изискванията на клиента, предаване на компютърната система в завършен вид, тестване, диагностициране и отстраняване проблеми и дефекти в компютърните системи и периферните устройства, използване на CAD системи.

Учениците придобиват знания и умения за:
• асемблиране, диагностика и ремонт на компютърна системи, периферни устройства и компютърни мрежи;
• използване и поддръжка на системен, приложен и специализиран софтуер;
• работа в няколко среди за програмиране;
• Web дизайн, публикуване и поддръжка на сайтове и интернет приложения.

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ :
Като хардуерни и софтуерни специалисти във всички области на производството, търговията, икономиката, обслужването, администрацията, банковото дело и др., където се разработват, внедряват и използват компютърни системи и информационни технологии.