ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001
„ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

От 15.01.2020г. в ПГТТ „Атанас Димитров“ стартира изпълнението на Дейност 6 от ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ с група „Дигитален свят“ с ученици от 10 с ръководител инж.Тамара Николова.

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

  • усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
  • подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
  • намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
  • модернизиране на методите и средствата за обучение;
  • повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
  • насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
  • осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

Дейност 6 – Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).

  • От 16.10.2023г. до 11.12.2023г. в ПГТТ „Атанас Димитров“ гр. Нова Загора се сформира клуб „Дигитално ателие” – с 13 ученици и ръководител инж. Преслава Николова.
  • От 23.11.2020г. до 14.09.2021г. в ПГТТ „Атанас Димитров“ гр. Нова Загора се сформира клуб „Дигитален свят” – с 14 ученици и ръководител инж. Тамара Николова. Участниците в клубa успешно завършиха обучението по ключови дигитални умения за основно владеене на дигитални компетентности и получиха своите  сертификати.
  • От 15.01.2020г. до 14.09.2020г. в ПГТТ „Атанас Димитров“ гр. Нова Загора се сформира клуб „Дигитален свят” – с 12 ученици и ръководител инж.Тамара Николова. Участниците в клубa успешно завършиха обучението по ключови дигитални умения за основно владеене на дигитални компетентности и получиха своите  сертификати.

 

Повече информация за проекта на посочените адреси:

https://www.mon.bg/bg/100725

https://oud.mon.bg