До

Членовете на ОС към ПГТТ „Атанас Димитров”

гр. Нова Загора

 П  О  К  А  Н  А

за участие в общо събрание на колектива на ПГТТ „Атанас Димитров“ гр. Нова Загора


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

С настоящата покана ПГТТ “Атанас Димитров”, представлявано от инж. Петя Илиева Русева – Директор, Ви кани да вземете участие в общо събрание на колектива, със следния дневен ред:

  • Отчет за изпълнението на бюджета за приходите и разходите по параграфи на ПГТТ“Атанас Димитров“ гр.Нова Загора към 31.03.2023г.
  • Разни

Общото събрание ще се проведе в сградата на училището на адрес ул. Г. Бенковски 1А на 19.04.2023г. от 14,30 ч. в учителската стая на II-етаж .

Моля, потвърдете присъствието си на предстоящото събрание на e-mail: info-2000307@edu.mon.bg

С уважение,

инж. ПЕТЯ ИЛИЕВА РУСЕВА

Директор на ПГТТ „Атанас Димитров“