Забележка: При подаване на документи за кандидатстване всеки кандидат е необходимо да предостави медицинско свидетелство от личния лекар.

Заявление за участие във втори етап на класиране за прием в VIII клас

ЗАПОВЕД РД09-2045/28.08.2023Г. ОТ МОН – ЗАПОВЕД

ПРОФЕСИЯ: ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ

Специалност: ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ
дневна форма на обучение; без интензивно и разширено изучаване на чужд език, срок на обучение – 5 години

Реализация: Професионалистите в сферата на ПРИЛОЖНОТО ПРОГРАМИРАНЕ са високо ценени и имат огромни възможности за развитие в различни области и направления от ИТ сектора:

 • Разработка и поддръжка на софтуерни приложения и системи
 • ИТ консултантска дейност
 • Разработка на уеб и мобилни приложения
 • Изграждане на облачни приложения
 • Разработка на вградени приложения и Internet of Things
 • Разработка на игри
 • Приложения с изкуствен интелект (AI)
 • Анализ и обработка на данни (data science) и др.

БАЛООБРАЗУВАНЕ: 2*БЕЛ /НВО/ + 2*Математика /НВО/ + ИТ + Чужд език


ПРОФЕСИЯ: ЕЛЕКТРОМОНТЬОР

Специалност: ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
дневна форма на обучение; без интензивно и разширено изучаване на чужд език, срок на обучение – 5 години

Реализация: Професионалистите в сферата на ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО НА ПРОИЗВОДСТВОТО са високо ценени, а възможностите за развитие са във всички отрасли на промишлеността и услугите:

 • Диагностика и ремонт на ел. централи за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници.
 • Шлосерски и електромонтьорски дейности, свързани с монтаж, демонтаж и ремонт на електрически машини, уреди и апарати.
 • Проектиране и изработване на силови и осветителни инсталации.
 • Проектиране и монтаж на сигнали и защитни инсталации.
 • Присъединяване на съоръжения и сгради към мрежа за ниско и високо напрежение.

БАЛООБРАЗУВАНЕ: 2*БЕЛ /НВО/ + 2*Математика /НВО/ + ИТ + Технологии и предприемачество


ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

Специалност: КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
дневна форма на обучение; без интензивно и разширено изучаване на чужд език, срок на обучение – 5 години

Реализация: Професионалистите в сферата на КОМПЮТЪРНАТА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИТЕ са от изключително значение в ИТ сектора и се развиват успешно в направления, като:

 • Софтуерни компании
 • Фирми от IT сектора
 • Мобилни оператори
 • Цифрови, кабелни и ефирни телевизии
 • Монтаж на видеокамери по обекти
 • Сервизни техници
 • Собствен бизнес в областта на мрежовите и ИТ технологиите
 • Монтаж на компютърна техника в производствени обекти
 • Изграждане на компютърни мрежи

БАЛООБРАЗУВАНЕ: 2*БЕЛ /НВО/ + 2*Математика /НВО/ + ИТ + Технологии и предприемачество


УВАЖАЕМИ СЕДМОКЛАСНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Във връзка с организацията и изпълнението на дейностите за прием на учениците в VIII клас в неспециализирани училища за учебната 2024 -2025 г. е необходимо да бъдете информирани и да извършите следните дейности:

След получаване на служебната бележка с резултатите от изпитите по БЕЛ и
математика и свидетелство за завършено основно образование може да подадете заявление (по образец) за участие в първи етап на класиране в срок от 08.07.2024 г. до 10.07.2024 г. по електронен път.

Учениците участват в класирането с посочените желания, затова е важно те да бъдат
подредени по степен на важност. При избор на паралелки в професионални гимназии е необходимо учениците да представят медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Записването на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на
заявление за участие във втори етап е от 15 до 17.07.2024 г. В заявлението за участие във втори етап на класиране учениците НЕ променят и НЕ пренареждат желанията си.

Класирането става с подаване на заявление по образец, което се попълва в училището, в което ученикът е класиран на първи етап, но смята, че би могъл да се класира на по-предно желание. Те запазват мястото си от първо класиране само ако не бъдат приети по по-предно желание.

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2024 – 2025 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба No10 от 01.09.2016 година за организация на дейностите в училищното образование


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНE:

1. Заявление за участие в класиране по образец с подредените желания;
2. Копие на свидетелството за завършено основно образование;
3. Служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване;
4. Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика;

При подаване на копия на документите учениците представят оригиналите им за сверяване на място от длъжностните лица.


ГРАФИК
на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование за учебната 2024/2025 година

Подаване на документи за участие в приема на ученици 08 – 10 юли 2024г.

Дейност

Срок

 1  Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране  до 12 Юли 2024 г.
 2  Записване  на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 15 17 Юли 2024 г.
 3  Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране   до 19 Юли 2024 г.
 4  Записване на приетите ученици на втори етап на класиране    22 – 24 Юли 2024 г.
 5  Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране  до 25 Юли 2024 г.
 6  Подаване на документи за участие в трети етап на класиране  26 – 29 Юли 2024 г.
 7  Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране до 30 Юли 2024 г.
 8  Записване на приетите ученици на трети етап на класиране       31Юли – 01Август 2024г.
 9  Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 02 Август 2024г.
 10  Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и  записване 08 – 09 Август
2024г
.

 

КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ СЕ ЗАПИСВАТ В VIII КЛАС, КАТО ПОДАВАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

1. оригинал на свидетелство за основно образование

2. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика


БАЛООБРАЗУВАНЕ:

   • Удвоената оценка по Български език и литература от НВО в точки /максимален брой – 200 т./
   • Удвоената оценка по Математика от НВО в точки /максимален брой – 200 т./
   • Оценката по Информационни технологии от свидетелството за основно образование в точки /максимален брой – 50 т.
   • Оценката по Чужд език / Технологии и предприемачество от свидетелството за основно образование  в точки /максимален брой – 50 т./

Максимален бал: 500 точки

Скала за превръщане на оценките в точки:
Отличен 6 се приравнява на 50 точки;
Много добър 5 се приравнява на 39 точки;
Добър 4 се приравнява на 26 точки;
Среден 3 се приравнява на 15 точки.