Групи по занимания по интереси към Приобщаващото образование

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Заниманията по интереси се организират от общинските и държавните училища за учениците от I до XII клас, в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.

  1. Електромобилите и ние – доц. Димитрина Коева – ТУ-Габрово
  2. РОБКОКОП – доц. Станимир Йорданов – ТУ-Габрово
  3. Електроника – инж. Катя Недева
  4. Родолюбие – Тянка Стоянова
  5. Баскетбол – Пантелей Енчев
  6. Волейбол – Пантелей Енчев