Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

Дейност 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда

Основна цел:
Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.
Специфичните цели на проекта са насочени към:
Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;

• Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

Учениците от специалност Електрообзавеждане на производството,Приложен програмист, Компютърна техника и технологии се включиха в проект „Ученически практики-2“. Със съдействието на три фирми „Корадо-ИНС-1″ООД, „Емил Гандев“ЕОД, ЗММ Нова Загора АД учениците получават възможност да се запознаят с условията на реална работна среда.