Изпълнението на поставените цели на проекта, доведе до следните резултати:
Подобриха се и се надградиха професионалните компетенции на ученици от ПГТТ „Атанас Димитров“ по специалностите „Приложно програмиране“, „Компютърна техника и технологии“ и „Електрообзавеждане на производството“.

По време на мобилността бяха усвоени набор от практически умения, за знания и компетентности за прилагане на съвременни методи и средства в информационните
технологии и работа с модерна техника и апаратура.
В края на мобилността учениците добиха практически умения за:

-прилагане на съвременни технически средства за изследване състоянието и качествата на електрически машини, за лабораторни изпитвания на електрически апарати и машини, за автоматизиране на работата и защитата на електрическите съоръжения в работен и авариен режим, което досега се преподаваше теоретично;

-работа със съвременна електронна и измервателна апаратура за диагностика и ремонт на компютърни системи, практика с актуален системен, приложен и специализиран софтуер и не на последно място – практическо обучение за работа със съвременни системи за сигурност.

Категории: ЕРАЗЪМ +Новини