Документи за стипендии – информация

Заявления за стипендии за втория срок на учебната 2023/2024 година, чрез класните ръководители, се приемат както следва:

  1. В срок до 15:00 часа на 12.02.2024 год.:
  • За постигнати образователни резултати;
  1. В срок до 15:00 часа на 19.02.2024 год.:
  • За подпомагане на достъпа и предотвратяване на отпадането.

Изискваните документи за доходи са за периода 01.08.2023 г. до 31.01.2024 г., включително /подробно описани в раздел IV, чл.14 от Вътрешните правила за условия и ред за отпущане на стипендии за учебната 2023/2024 година/.

Класните ръководители входират Заявленията до 16:00 часа на съответния ден в канцеларията на училището!

Вътрешни правила за условия и ред за получаване на стипендии след завършено основно образование през учебната 2023-2024 година

Вътрешни правила за условията и реда за получаване на стипендии след завършено основно образование през учебната 2021-2022 година

Приложение №1 – Заявление за месечна стипендия за постигнати образователни резултати

Приложение №2 – Заявление-декларация за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване отпадането

Приложение №3 – Заявление за ученици без родители, само с един родител или трайни увреждания

Декларация за над 5 отсъствия по неуважителни причини

Вътрешни Правила за условията и реда за получаване на стипендии 2022-2023

 

 

Категории: Новини