Заявление до класния ръководител за отсъствие на ученик до 3 учебни дни за учебната година

Заявление до директора за отсъствие на ученик до 7 учебни дни за учебната година

GDPR (Регламент за защита на личните данни)

Декларация за съгласие от субекта на данните

Заявление за предоставяне на лични данни

Декларация за съгласие за обработка на лични данни