СЪСТАВ НА ОС / МАНДАТ 2023/2024

  • Гергана Йорданова / родител – председател на ОС /
  • Ива Тарагошева /финансираю орган – член на ОС /
  • Йонка Георгиева /родител – член на ОС /
  • Кремена Петрова /работодател – член на ОС /
  • Кристина Русева /родител – член на ОС /
  • Анна Христова /родител – член на ОС /
  • Друми Митев /работодател – член на ОС /
  • Стела Бояджиева /финансираю орган – член на ОС /

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Покана

Покана