Поименният състав на членовете на Обществения съвет на ПГТТ „Атанас Димитров“:

  1. Пламена Великова – представител на родителите
  2. Вилияна Миндова – представител на родителите
  3. Петя Сербезова – представител на родителите
  4. Илонка Толева – старши експерт по приобщаващо образование в РУО – Сливен, представител на министерството на образованието и науката
  5. Друми  Митев – представител на работодателите, по предложение на Индустриална стопанска асоциация – Сливен

Резервни членове:

  1. Силвия Камбурова – представител на родителите
  2. Веселина Стоянова– представител на родителите
  3. Сийка Данева – представител на родителите
  4. Кремена Петрова – представител на работодателите, по предложение на Асоциация на индустриалния капитал в България

Настоящият поименен състав на Обществения съвет към ПГТТ ‚Атанас Димитров“ гр. Нова Загора се определя за срок от три години.

Дейността на Обществения съвет към ПГТТ ‚Атанас Димитров“ се осъществява в съответствия с Правилника за създаване, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата.