Проект „Ученически практики – 2“

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ Дейност 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда Основна цел:Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните Прочетете повече…