Закони, правилници, заповеди, програми и планове за учебната 2023-2024 година.

  1. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА 2024
  2. ИНДИВИДУАЛЕН СМЕТКОПЛАН 2024
  3. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГТТ „АТАНАС ДИМИТРОВ“ ЗА ПЕРИОДА 2023-2027 ГОДИНА
  4. ГОДИШЕН ПЛАН 2023-2024
  5. ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ЩАБА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УП ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ
  6. ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВО 1 СРОК
  7. ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВО 2 СРОК
  8. ГРАФИК ЗА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИ
  9. ГРАФИК КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ 2 СРОК
  10. ЗАПОВЕД изменение на РД 06 – 499-15.02.2024
  11. ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА 1 СРОК
  12. ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА 2 СРОК
  13. ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАС ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 1 СРОК
  14. ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАС ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 2 СРОК
  15. КОМИСИИ ЗА 2023-2024
  16. НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР ЗА ИЗЯВИ ПО ИНТЕРЕСИ
  17. ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МО НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ
  18. ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ОП
  19. ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА
  20. ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНИЯ ПСИХОЛОГ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА
  21. ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА МО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ПП
  22. ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ
  23. ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ
  24. ПЛАН ЗА УЧИЛИЩНИТЕ СПОРТНИ ПРАЗНИЦИ И ТД НА ПГТТ
  25. ПЛАН НА КОМИСИЯТА ЗА ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ
  26. ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД
  27. ПРОГРАМА ГРАЖДАНСКО + ПРОТОКОЛ
  28. ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТОНАПУСКАНЕ НА УИЛИЩЕ
  29. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
  30. ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ
  31. ПРОГРАМА ПО ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ
  32. ПРОЦЕДУРА
  33. УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

Закони, правилници, заповеди, програми и планове за учебната 2022-2023 година.

 1. Актуализирани насоки за обучение и действия в условия на извънредна епидемична обстановка в училище
 2. Актуализирани насоки за обучение и действия в условия на извънредна епидемична обстановка в училище
 3. Годишен план – програма по БДП през учебната 2022 – 2023 година.pdf
 4. Годишен план за дейността на училището през учебната 2022 – 2023 година.pdf
 5. График за провеждане на консултации през I учебен срок на учебната 2022 – 2023 година.pdf
 6. Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 7. Организация на учебния ден за учебната 2022 – 2023 година.pdf
 8. План за дейността на МО на класните ръководители през учебната 2022 – 2023 година.pdf
 9. План за дейността на МО на учителите по Общообразователна подготовка през учебната 2022 – 2023 година.pdf
 10. План за дейността на МО на учителите по Професионална подготовка през учебната 2022 – 2023 година.pdf
 11. План за повишаване качеството на образованието в ПГТТ за учебната 2022 – 2023 година.pdf
 12. План за работа на училищния психолог през учебната 2022 – 2023 година.pdf
 13. План за училищни спортни празници и туристическа дейност на ПГТТ.pdf
 14. Правилник за дейността на ПГТТ за учебната 2022-2023 година.pdf
 15. Правилник за приемане и обучение на ученици в СФО за учебната 2022 – 2023.pdf
 16. Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2022 – 2023 година.pdf
 17. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи за учебната 2022 – 2023 година.pdf
 18. Програма по гражданско, здравно, екологично и интелектуално образование през учебната 2022 – 2023 година.pdf
 19. Училищен учебен план за професионално образование по рамкова програма Б, за лица навършили 16 години.pdf
 20. Стратегия за развитие на ПГТТ Атанас Димитров за периода 2021 – 2025 година.pdf
 21. Етичен Кодекс на училищнта общност 2022-2023 година
 22. Вътрешни Правила за условията и реда за получаване на стипендии 2022-2023